Nicky, thổi kèn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nicky, thổi kèn,, Cơ thể núc ních thịt đổ vật xuống giường, đôi mắt lim dim phê pha trong hơi men cay xè.