ĂN TỐT LẢ

तस्वीर का शीर्षक ,

ĂN TỐT LẢ, Thật ra ta vừa nhớ ra… vẫn còn một cách khác… Không quá cực đoan như đề nghị của Khánh Phương.