Chơi tập thể

तस्वीर का शीर्षक ,

Chơi tập thể, Không nghe thấy gì sao? Hay là không quan tâm? Ừ nhỉ… có lẽ như thế tốt hơn.