Quân bài tập

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân bài tập, Anh Huy là bị trái dừa rơi trúng đầu ngất xỉu thôi… Ngất xỉu… Là thật sao? Tại sao không thật chứ? Hừ….