Vắt sữa Ngày slutboi

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa Ngày slutboi, Ban đầu lưa thưa ít ỏi, sau đó dần dần nhiều lên đến mức đặc quánh cô đọng như một dòng suối đen tuyền óng ánh từ giữa hư không rót xuống.