Cô tôn thờ Chân, và Ăn,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô tôn thờ Chân, và Ăn,, Cái gò no thịt được phân tách với mặt trong đùi non bởi khe háng chạy khuất sâu xuống dưới.