Vắt sữa ... và ăn đi!

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa ... và ăn đi!, Bốn ống xả phản lực dựng đứng cuồn cuộn tỏa nhiệt làm không gian như biến dạng.