Quân Đội Người Lăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân Đội Người Lăn, Cho đến một ngày, Biền phát hiện vị trí của Xà Thần, liền tìm mọi mưu kế để chiếm lấy quả bom sống này.