Cứ Gloryhole

तस्वीर का शीर्षक ,

Cứ Gloryhole, Có lẽ hơn hai năm Trung ở đây đã để lại quá nhiều kỷ niệm trong lòng họ.