Chết tiệt các mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Chết tiệt các mặt, Mà kể ra cũng lạ thật, cái nhà này có mấy mống người thôi nhưng toàn như nước với lửa, mặt trăng với mặt trời.