Chị Đi Strapon

तस्वीर का शीर्षक ,

Chị Đi Strapon, Ha ha… BANG CHỦ… Có việc gì? Hoàng Bá tươi cười quay sang tên thuộc hạ đang hớt hải chạy tới.