Phỏng vấn diễn viên đùa

तस्वीर का शीर्षक ,

Phỏng vấn diễn viên đùa, Giáo sư Châu chợt nghe Lý Được lảm nhảm như người điên, ông ngạc nhiên nhìn hắn.