Khắp Người Da Dee-Trục Đỡ Cô Ấy Thứ Trên Bãi Biển

तस्वीर का शीर्षक ,

Khắp Người Da Dee-Trục Đỡ Cô Ấy Thứ Trên Bãi Biển, Mà đây là cách nhanh nhất, đơn giản nhất để chém giết thật nhiều tu chân giả Hoa Hạ, tranh thủ cơ hội chiến thắng cho những người phía sau.