Tây ban nha ông già hai đồ điên latin ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Tây ban nha ông già hai đồ điên latin ..., Nhưng hắn không thích phân tích những thứ khô khan này nên không thèm học… Không ngờ hôm nay mình lại bị lật thuyền trong mương như vậy.