Rực-tóc đỏ Đ Storry Và Timea Bela

तस्वीर का शीर्षक ,

Rực-tóc đỏ Đ Storry Và Timea Bela, Vậy… cô lập luận như thế nào về vị trí cái chết của Minh và Hải? Thưa Thiếu tá.