Sữa phim & là mẹ làm tình

तस्वीर का शीर्षक ,

Sữa phim & là mẹ làm tình, Để biến sức mạnh của nhà vua và nghệ sĩ thành của mình, kẻ cướp đã lấy xương cốt của nhà vua rèn thành kiếm, lấy da thịt của nghệ sĩ đan thành sách.