Nóng vợ lấy cho mọc sừng mút

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng vợ lấy cho mọc sừng mút, Tất nhiên, bởi vì sức mạnh trên người Sùng Hạo lúc này không phải Thần, mà là Chiến Thần!.