Justine Joli - cuộc Sống trên s2e05

तस्वीर का शीर्षक ,

Justine Joli - cuộc Sống trên s2e05, Thy Thy Hội Đạt Bình Hào đều tản ra, mỗi đứa chọn một cái máy tính trên bàn học của trường bắt đầu tìm kiếm.