Thợ sửa ống nước có hai dày bú c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Thợ sửa ống nước có hai dày bú c., Ông Hưng lau khô người rồi nằm vật ra giường, ông mệt lã người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.