Các Thông Đít Công Chúa 2 Jamie Elle

तस्वीर का शीर्षक ,

Các Thông Đít Công Chúa 2 Jamie Elle, Quý Trình đến quân ngũ được một tuần, Từ Nhuyễn trong một tuần này đều ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng làm việc nhà, giặt quần áo nấu cơm, không hề gặp được anh.