Ngắn, Mặt Sau, Kéo,

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngắn, Mặt Sau, Kéo,, Nhưng chỉ là quan sát mà thôi… Nếu muốn cách không nhiếp vật hay dùng thần thức tấn công thì tối thiểu phải là Trúc cơ Đại viên mãn….