Ạ Trên Mặt Tôi.... xin hãy che của đàn bà hư hỏng mặt

तस्वीर का शीर्षक ,

Ạ Trên Mặt Tôi.... xin hãy che của đàn bà hư hỏng mặt, Cả người bà ta lơ lửng trên không hai chân đạp trên một vật dài dài kỳ lạ… Giáo sư Châu giật cái ống nhòm của kẻ bên cạnh mà nhìn.