Những người Đầu tiên BBC

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người Đầu tiên BBC, Chiều hôm nay công ty có tiệc chiêu đãi lồng ghép trong hội nghị khách hàng.