Bốn hư hỏng Anh y tá cười CFNM bệnh nhân

तस्वीर का शीर्षक ,

Bốn hư hỏng Anh y tá cười CFNM bệnh nhân, Lục thủ trưởng nói với Từ Nhuyễn: Nhuyễn Nhuyễn, cha nghe nói trước kia con chỉ tốt nghiệp cấp 3, không học Đại học, nhưng con rõ ràng lúc đó thi đỗ sao không học tiếp?.