Chân Tôn thờ, Flogging, và Chân Gagging - Diagenericname Zerva

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân Tôn thờ, Flogging, và Chân Gagging - Diagenericname Zerva, Lão chỉ muốn biết ai giết con mình, không rảnh rỗi xem những thứ dơ bẩn này.